Vad är totalt kapital

03 november 2023 Jon Larsson

En grundlig översikt över ”vad är totalt kapital”

Totalt kapital är en viktig ekonomisk term som används för att utvärdera företags och organisationers finansiella styrka och förmåga att täcka sina skulder. Det är även en central faktor vid bedömning av investeringsrisker och för att värdera företags värde. Totalt kapital representerar summan av både eget kapital och främmande kapital som används för att finansiera verksamheten. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad totalt kapital är, vilka olika typer som finns, vilka som är populära, mätningar för att bedöma totalt kapital, skillnader mellan olika former av totalt kapital samt en historisk genomgång av för- och nackdelar med olika former av totalt kapital.

?

stocks

Totalt kapital kan definieras som den sammanlagda summan av det egna kapitalet och främmande kapital som används för att finansiera en organisation eller ett företags verksamhet. Eget kapital representerar de tillgångar som ägs av ägarna eller aktieägarna i företaget och uppkommer genom att subtrahera företagets skulder från dess tillgångar. Främmande kapital, å andra sidan, innefattar skulder och lån som företaget har tagit upp från externa källor såsom banker eller obligationsinnehavare.

Typer av totalt kapital

Det finns olika typer av totalt kapital som företag kan använda sig av för att finansiera sin verksamhet. De vanligaste formerna av totalt kapital inkluderar:

1. Långsiktigt lån: Detta är främmande kapital som vanligtvis har en löptid över ett år. Det kan inkludera lån från banker eller obligationsinnehavare och används ofta för att finansiera stora investeringsprojekt.

2. Kortfristiga skulder: Dessa inkluderar exempelvis leverantörsskulder och skulder till kortfristiga långivare, såsom bankkrediter. De har vanligtvis en löptid på mindre än ett år och används ofta för att täcka kortsiktiga verksamhetsbehov.

3. Eget kapital: Detta inkluderar aktiekapital och är den del av företagets kapital som tillhör aktieägarna. Det representerar det ekonomiska intresset som aktieägarna har i företaget och ger dem rätt till en del av företagets vinster och tillgångar.

Kvantitativa mätningar av totalt kapital

Det finns flera kvantitativa mätningar som används för att bedöma ett företags totala kapital:

1. Totalt kapital-till-tillgångar-förhållandet: Denna mätning jämför totalt kapital med det totala värdet av företagets tillgångar och ger en indikation på företagets skuldsättning och kapitalstruktur. Ett högre förhållande indikerar att företaget finansierar en större andel av sina tillgångar med lån, medan ett lägre förhållande indikerar att företaget finansierar en större andel med eget kapital.

2. Totalt kapital-till-skuld-förhållandet: Denna mätning jämför totalt kapital med det totala skuldvärdet. Den ger en indikation på företagets skuldsättningsgrad och dess förmåga att täcka sina skulder med tillgängliga tillgångar. Ett lägre förhållande tyder generellt sett på en mer stabil finansiell ställning.

Skillnader mellan olika former av totalt kapital

De olika formerna av totalt kapital skiljer sig åt på flera sätt:

1. Risknivå: Långsiktiga lån kan innebära en högre risk för företaget eftersom det kräver återbetalning över en längre tidsperiod. Kortfristiga skulder kan vara mer riskfyllda eftersom de kan kräva snabb återbetalning. Eget kapital ger en lägre risk eftersom det inte kräver återbetalning på samma sätt som lån.

2. Kostnader: Långsiktiga lån kan ha högre räntor och avgifter än kortfristiga skulder eller eget kapital. Det beror på att långsiktiga lån oftast är större och har en längre löptid. Eget kapital kan generellt sett vara billigare än lån eftersom det inte innebär fasta återbetalningar.

Historisk genomgång av för- och nackdelar med olika former av totalt kapital

Under historien har olika former av totalt kapital haft sina för- och nackdelar:

1. Fördelar med lån: Lån kan tillhandahålla kapital till företag som annars inte skulle kunna få tillgång till det. Det kan hjälpa företag att finansiera expansionsprojekt och växa snabbare än om de bara förlitade sig på eget kapital. Lån kan också ge skattemässiga fördelar eftersom ränteutgifter kan dras av vid beräkningen av företagets inkomstskatt.

2. Nackdelar med lån: Lån innebär risken för hög belåning, vilket kan leda till ökad finansiell risk. Om företaget inte kan betala tillbaka lånen kan det hamna i ekonomisk svårighet eller bli tvunget att sälja tillgångar för att täcka sina skulder. Lån innebär också kostnader i form av räntor och avgifter.I sammanfattning är totalt kapital en viktig faktor för att bedöma ett företags finansiella ställning och förmåga att möta sina åtaganden. Genom att förstå olika former av totalt kapital och deras fördelar och nackdelar kan investerare, företag och andra intressenter fatta välgrundade beslut om finansiering och värdering av företag. Med rätt kapitalstruktur kan företag dra nytta av tillväxtmöjligheter samtidigt som de hanterar sina risker på ett effektivt sätt.

REFERENSER:

1. Corporate Finance Institute. (n.d.). Total Capital Definition [Online]. Tillgänglig: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/total-capital/

2. Investopedia. (2021). Total Capitalization Definition [Online]. Tillgänglig: https://www.investopedia.com/terms/t/totalcapitalization.asp

FAQ

Vad är skillnaden mellan olika former av totalt kapital?

Skillnaderna ligger i risknivå och kostnader. Långsiktiga lån kan vara mer riskfyllda och ha högre räntor och avgifter jämfört med kortfristiga skulder och eget kapital.

Vad är totalt kapital?

Totalt kapital är den sammansatta summan av eget kapital och främmande kapital som används för att finansiera en organisation eller ett företags verksamhet.

Vilka typer av totalt kapital finns det?

De vanligaste formerna av totalt kapital inkluderar långsiktiga lån, kortfristiga skulder och eget kapital.

Fler nyheter